Hướng dẫn tích hợp CleverNET SDK 3.1 cho Android | CleverNET - Mạng quảng cáo thông minh trên điện thoại di động

 

Hướng dẫn tích hợp CleverNET Android SDK 3.1

Hướng dẫn tích hợp CleverNET Android SDK 3.1

Từ ngày 14/12/2014, CleverNET chính thức ra mắt bộ SDK 3.1 dành cho hệ điều hành Android. So với bộ SDK 3.0, phiên bản 3.1 có nhiều cải tiến về tính năng và hiệu quả quảng cáo.

  • Hỗ trợ các định dạng quảng cáo mới : Cost Per Action, Banner Mix, SMS, Rich Media, Fullscreen, PopUp, Banner
  • Hỗ trợ tích hợp với phiên bản Admob mới nhất (Phân bổ theo CPM)
  • Tracking số liệu chính xác và hiệu suất cao hơn
Chú ý: Các publisher đã tích hợp quảng cáo CleverNET với bộ SDK 2.0 và 3.0 để update lên bộ SDK 3.1 chỉ cần thao tác add,  import lại bộ SDK 3.1 và build lại project.

Bước 1: Download thư viện CleverNET SDK 3.1 và tạo account trên CleverNET

- Publisher đăng ký account trên hệ thống tại đây và tạo profile ứng dụng quảng cáo theo hướng dẫn tại đây

- Tải thư viện CleverNET SDK cho Android tại đây

- Project mẫu đã tích hợp quảng cáo của CleverNET tại đây

- Hệ thống CleverNET đã cấu hình sẵn 06 loại Banner Ads, 01 loại Text Ads, 01 loại Video Ads  phục vụ cho việc demo ứng dụng SDK với các thông số như sau :

STT

Tên

Kích thước

ZoneID Demo

1

mma

320x50

TEST_BANNER_MMA

2

medium_rectangle

300x250

TEST_BANNER_MEDIUM

3

leaderboard

728x90

TEST_BANNER_LEADERBOARD

4

fullscreen

768x768

TEST_BANNER_FULLSCREEN

5

portrait

766x66

TEST_BANNER_PORTRAIT

6

landscape

1024x66

TEST_BANNER_LANDSCAPE

7

Text Ads

TEST_TEXT

8

Video Ads

TEST_VIDEO

- Các hàm chính của thư viện quảng cáo

STT

Tên hàm

Ý nghĩa

1

LoadAd (boolean includeFullScreen)

Dùng để khởi tạo Timer lấy quảng cáo (automatic). Tham số includeFullScreen : Lấy cả banner fullscreen hoặc không lấy bannerfullscreen

2

LoadOneAd(boolean onlyFullScreen)

Dùng để lấy quảng cáo 1 lần duy nhất (manual). Tham số onlyFullScreen : Chỉ lấy banner fullscreen hoặc lấy tất cả các kiểu banner khác nữa

3

setZoneAppID

Dùng để thiết lập zoneAppID trong runtime

4

Và nhiều hàm khác nữa

Xin liên hệ với Đào Trọng Lực – skype/yahoo : trongluc80 – email : luc.dao@cleverads.vn hoặc 0963 888 388 để được hỗ trợ theo nhu cầu riêng. Xin cảm ơn

Bước 2: Thiết lập SDK CleverNET vào build path

- Thêm file CleverNET_Android_SDK_3.1_out.jar vào phần build path của project của bạn theo các bước sau:

  1. Bấm chuột phải vào Project và chọn Configure Build Path…
  2. - Rồi chọn “Add External JARs…” và chọn đến đường dẫn đến CleverNET_Android_SDK_3.1_out.jar (trong bộ SDK CleverNET download từ trang home của CleverNET)
  3. Chọn OK để thêm thư viện CleverNET SDK vào project.

Bước 3: Chỉnh sửa AndroidManifest.xml

-  Thêm vào file AndroidManifest.xml  các thuộc tính của CleverNET:
+ Trong thẻ application , thêm publisher_token:

<meta-data android:value="TEST_BANNER_MMA" android:name="clevernet_site_token" />

(Chú ý:  TEST_BANNER_MMA  là zoneid được cấp từ trang home CleverNET sau khi tạo Zone từ phần 1. Bạn thay giá trị zoneid đúng của bạn)
+ Thiết lập các quyền bắt buộc cho chương trình kết nối vào mạng internet và hỗ trợ SDK 3.1 (Yêu cầu đầy đủ các quyền như bên dưới mới có thể hiện thị được các kiểu RichMedia, Fullscreen…)

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />

Bước 4: Tạo file attrs.xml

- Tạo file attrs.xml trong thư mục res/values của project như sau :
+ Mở thư mục res > chuột phải chọn values > chọn new > file
+ Đặt tên file cần tạo là attrs.xml
+ Khai báo các thuộc tính CleverNET SDK trong file này như sau:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<declare-styleable name = "vn.clevernet.android.sdk.ClevernetView">
<attr name="secondsToRefresh" format="integer" />
<attr name="backgroundColor" format="color" />
<attr name="textSize" format="integer" />
<attr name="textColor" format="color" />
<attr name="bannerType" format="string" />
<attr name="deliverOnlyText" format="boolean" />
<attr name="animation" format="string" />
</declare-styleable>
</resources>

Bước 5: Thiết lập phần hiển thị quảng cáo

- Thêm namespace cads vào file layout bạn muốn đặt quảng cáo hiển thị

xmlns:cad="http://schemas.android.com/apk/res/your.package.name"

- Thêm ClevernetView vào layout và thiết lập các thuộc tính

<vn.clevernet.android.sdk.ClevernetView
    android:id="@+id/cadad" 
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    cad:backgroundColor="#555"
    cad:textColor="#FF1F1F"
    cad:bannerType="mma"
    cad:animation="fade"
    cad:textSize="20"
    cad:deliverOnlyText="false"
/>

File layout mẫu có dạng :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

xmlns:cad="http://schemas.android.com/apk/lib/tên
package[1]"

    android:layout_width="fill_parent"

    android:layout_height="fill_parent"

    android:orientation="vertical"
>

 

    <TextView

        android:layout_width="fill_parent"

        android:layout_height="wrap_content"

        android:text="@string/hello"
/>

      <vn.clevernet.android.sdk.ClevernetView

                  android:id="@+id/cadad"

                  android:layout_width="fill_parent"

                  android:layout_height="wrap_content"

                  cad:backgroundColor="#555"

                  cad:textColor="#FF1F1F"

                  cad:bannerType="mma"

                  cad:animation="fade"

                  cad:textSize="20"

                  cad:deliverOnlyText="false"

            />

</LinearLayout>

Bước 6: Gọi api của CleverNET trong code

- Trong file Activity chính của chương trình, implements thêm  ClevernetViewCallbackListener

public class MainActivity extends Activity implements ClevernetViewCallbackListener

- Thiết lập các tùy chọn

import vn.clevernet.android.sdk.ClevernetView;
import vn.clevernet.android.sdk.ClevernetView.ClevernetViewCallbackListener;

- Trong hàm onCreate thêm đoạn code:

 // set the callback listener, to receive a message when an ad was loaded
ClevernetView clevernetView = (ClevernetView)findViewById(R.id.cadad);
clevernetView.setCleverNetViewCallbackListener(this);
clevernetView.LoadAd(true);

@Override các hàm dưới đây: Đặc biệt chú ý hàm public String getAdvertisingId(). Hàm này là bắt buộc. nếu không ứng dụng của bạn sẽ không hiện thị được quảng cáo:

public void onLoaded(final boolean succeed, final ClevernetView cadView ) {
    }
      public void onError(final Exception exception) {
    }
    public void onIllegalHttpStatusCode(final int statusCode, final String message) {
    }
@Override
public void onAdClicked() {                  
}
 
@Override
public void onApplicationPause() {
}
@Override
public void onApplicationResume() {     
}
@Override
public String getAdvertisingId() {    
// Bạn tự viết code để trả lại giá trị đúng của Google Advertising ID hoặc xem ví dụ mẫu trong bộ SDK   
// Tham khảo : https://developer.android.com/google/play-services/id.html
return "123456";
}

Bước 7: Build và chạy ứng dụng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THƯ VIỆN ANDROID SDK CHO ADVERTISER Version 3.1

- Tải thư viện CleverNET SDK cho Android tại đây

1. Mục đích

- Thư viện SDK nhằm hỗ trợ Advertiser theo dõi chính xác được các hành động của người dùng như : click banner, download Applications/Games, mua hàng …

2. Cách dùng

- Bước 1 : Tạo Campaign CPA (Cost per Action) trên hệ thống http://clevernet.vn
- Bước 2 : Định nghĩa các bộ Tracker (tương ứng với các hành động mà bạn mong muốn). Ví dụ:

+ Tracker 1 : Mặc định là action bấm vào banner quảng cáo (Sẽ là Tracker có Status “Bắt đầu”). Hệ thống luôn dùng Tracker này mặc định.
+ Tracker 2, Tracker 3 ….: Là các Action trung gian (Sẽ là Tracker có Status là “Trung gian”) như : Login, bấm vào nút mua hàng (web), hay là bấm vào nút download ứng dụng (mobile)
+ Tracker n : Là Action đánh dấu kết thúc toàn bộ 1 quá trình của người dùng (Sẽ là Tracker có Status là “Kết thúc” như : Mua hàng thành công hay là Apps đã tải về thành công.
(Bước 1 và 2 các bạn thực hiện trực tiếp theo hướng dẫn trên hệ thống http://clevernet.vn hoặc liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp Hotline: 0919 01 8448 (HN) - 0919 02 8448 (HCM) - 0917 73 8448 (ĐN))

- Bước 3 : Imports thư viện CleverNET_Android_SDK_Advertiser_3.1_out.jar
- Bước 4 : Thực hiện đặt hàm tracking (với Tracker ID lấy từ trang web) vào các vị trí thích hợp muốn theo dõi

ClevernetNotifyAction notify = new ClevernetNotifyAction(this.getBaseContext(), “trackerID thay vào đây”,true);
notify.send();

3. Ví dụ : Tracking download ứng dụng

- Bước 1 : Tạo Campaign CPA
- Bước 2 : Tạo 2 Tracker trong Campaign

+ Tracker 1 : Với trạng thái “Ban đầu”, Code = “12345”.
+ Tracker 2 : Với trạng thái “Kết thúc”, Code = “34567”.

- Bước 3 : Hệ thống sẽ dùng Tracker 1 với mã “12345” mặc định để đánh dấu theo dõi quảng cáo từ các ứng dụng đang đặt banner quảng cáo
- Bước 4 : Đặt code “34567” của Tracker 2 vào trong hàm

public void onCreate(Bundle savedInstanceState)
như sau :

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.main);

ClevernetNotifyAction notify = new ClevernetNotifyAction(this.getBaseContext(),"34567",true);
notify.send();
.......
}

Switch to our mobile site